Typy budynkow
gospodarka

Typy budynkow

Stosownie do przeznaczenia budynki dla bydła dzieli się na: obory dla krów bądź też dla różnych grup użytkowych bydła; jałowniki — dla jałówek; cielętniki — dla cieląt; bukaciarnie — dla młodego bydła rzeźnego. Ponadto stosuje się budynki specjalne, jak: wychowalnie buhajków zarodowych, porodówki, dojarnie, kwarantanniki, izolatki, budynki komtumacyjne oraz szopy pastwiskowe. Współcześnie projektowane budynki dla bydła charakteryzuje halowa forma pomieszczeń głównych, dostosowanych do przyjętych systemów utrzymania, żywienia, usuwania odchodów i doju. Systemy te wywierają decydujący wpływ na układ funkcjonalny, formę przestrzenną i wielkość obiektu. W chowie bydła rozróżnia się kilka systemów utrzymania: na uwięzi, tzw. uwięziowy — gdy zwierzęta mają ograniczoną swobodę poruszania się w obrębie wydzielonego stanowiska; wolnostanowiskowy — zapewniający zwierzętom swobodę wyboru legowiska, jak też miejsca pobytu w obrębie budynku; system ten występuje w dwu wariantach: boksowym lub kombiboksowym; wolnowybiegowy — umożliwiający zwierzętom nieograniczoną swobodę korzystania z wybiegów; kojcowy — gdy zwierzęta przebywają w kojcach grupowych lub indywidualnych. Zwierzęta mogą być trzymane na ściółce bądź bez ściółki. System utrzymania integralnie wiąże się z grupą użytkową i wiekową bydła, dlatego w jednym budynku mogą występować niekiedy różne systemy utrzymania zwierząt. Nowy obiekt zwykle przeznaczony jest do określonego systemu utrzymania, w związku z czym występują odpowiednie nazwy budynków, np.: wolnostanowiskowa obora bezściółkowa, bezściółkowa obora uwięziowa, obora kombiboksowa, bukaciarnia bezściółkowa itp. Zrobione zarysy budowlane sprzedawane i preparowane w naszej kompanii to najkorzystniejsza inwestycja - gospodarność zarówno czasu jak i pieniędzy. Zakup szkicu świadczy niezbyt kosztowną kondycję lokaty, a dzięki temu jest to najwięcej produktywny sposób wkładania w nieruchomości. Zapraszamy do dotyku z naszą kompanią, chętnie użyczymy więcej wiadomości na temat naszej propozycje. Równocześnie instruujemy, że nasza spółka często świadczy pomoce w wartościach promocyjnych - nagabujemy o telefon żeby dowiedzieć się więcej.